30 Temmuz 2011 Cumartesi

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu

UZMAN ERBAŞ KANUNU 2010 Uzman Erbaş ve Uzman Cavus kanunu
Kanun Numarası: 3269
Kabul Tarihi: 18/03/1986
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/03/1986
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19058
BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ,KAPSAM VE TANIMLAR
AMAÇ
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek uzman onbaşı ve uzman çavuşların temini, hizmet şartları görev ve hakları, yükümlülükleri, astsubay sınıfına geçirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
KAPSAM
Madde 2 – Bu Kanun Türk Silahlı Kuvvetleri erbaş kadrolarında istihdam edilecek uzman erbaşlarla, bunları istihdam edecek ve bunların istihdamı ile ilgili birlik, kurum ve kuruluşları kapsar.
TANIMLAR
Madde 3 – (Değişik madde : 10/02/2004-5085 S.K./1.mad)
Bu Kanunda geçen deyimlerden;
a) Uzman Çavuş: En az lise veya dengi okul mezunu çavuşlar veya en az ilköğretim okulu mezunu olup, muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silâhlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik görev yerlerinde veya çavuş kadro görev yerlerinde, bu Kanun esaslarına göre istihdam edilenler ile yönetmelikte belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilenleri,
b) Uzman Onbaşı: En az ilköğretim okulu veya dengi okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini müteakip, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde istihdam edilenleri,
c) Uzman Erbaş: Bu Kanun hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşıları,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM: ALINMA, HİZMET SÜRESİ, HİZMET ŞARTLARI VE GÖREV
GÖREVE ALINMA
Madde 4 – (Değişik madde : 10/02/2004-5085 S.K./2.mad)
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan veya uygun bulunan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarına göre, her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri, anılan komutanlıklar tarafından yayımlanarak duyurulur. İstekli olan ve yönetmelikle belirtilen niteliklere sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar, yirmialtı yaşından gün almamış olmak şartıyla istenilen belgelerle müracaat ederler. Uygun görülenler yönetmelikle belirtilen esaslara göre çalıştırılırlar.
HİZMET SÜRESİ
Madde 5 – (Değişik madde : 10/02/2004-5085 S.K./3.mad)
Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan; istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azamî kırkbeş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.
Bu yaş sınırının beş yıl fazlası uzman erbaşların askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman erbaşlar yaşı en genç olanlardan başlamak üzere hizmete çağrılabilirler.
HİZMET ŞARTLARI VE YEDEKLİK DÖNEMİ
Madde 6 – (Değişik madde : 10/02/2004-5085 S.K./4.mad)
Uzman erbaşlar, onbaşı ve çavuş rütbesini taşıyan asker kişi sayılırlar. Muvazzaflık hizmetinde ve yedeklik döneminde iken hizmete çağrıldıklarında er ve emsal rütbedeki erbaşların üstü olup; disiplin ve cezaî müeyyideler ile yargılama usulü bakımından er ve erbaşların tâbi olduğu hükümlere tâbi olurlar. Askerî öğrenciler ile astlık üstlük münasebetleri yoktur. Uzman erbaşlar hakkında rütbenin geri alınması fer’i cezası uygulanmaz.
Hizmete çağrılan yedeğe ayrılmış uzman erbaşlara muvazzaf emsalleri gibi özlük hakları verilir.
Terhis kaydı, yedeklik yoklaması, hizmete celp, eğitim ve tatbikat gibi yedeklik dönemine ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
GÖREV
Madde 7 – Uzman erbaşlar istihdam edildikleri kadro görevleri ile beraber Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaşlar için belirtilen görevleri de yaparlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HAKLAR, TERFİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER, BAŞARI GÖSTEREMEYENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM
UZMAN ERBAŞLARIN GİYECEK, BAKIM VE BARINMALARI
Madde 8 – Uzman erbaşların giyecek, bakım ve barınmaları er ve erbaşlar gibi Devlet tarafından sağlanır. Uzman erbaşların giyim, kuşam istihkakları ilgili bakanlıklarca düzenlenecek istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir.
DERECE YÜKSELMESİ, KADEME İLERLEMESİ VE UZMAN ONBAŞILIKTAN UZMAN ÇAVUŞLUĞA TERFİ
Madde 9 – (Değişik madde : 10/02/2004-5085 S.K./5.mad)
Uzman erbaşların;
a) Kademe ilerlemesi yapabilmesi için;
1) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,
2) O yıl içinde olumlu sicil almış olması,
3) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,
b) Derece yükselmesi yapabilmesi için;
1) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl çalışmış olması,
2) Bulunduğu derecenin her kademesinde olumlu sicil alması,
3) Yükselebileceği bir üst derecenin bulunması,
Şarttır.
En az bir yıl hizmet ettikten sonra görevde başarılı olan uzman onbaşılar, yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilecek esaslara göre uzman çavuşluğa terfi ettirilirler.
TEDAVİ
Madde 10 – (Değişik madde : 10/02/2004-5085 S.K./6.mad)
(Değişik fıkra: 11/06/2008-5768 S.K./4.mad.) Uzman erbaşlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, uzman erbaşların hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, tedavi süresi hariç olmak üzere istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde üç ayı geçemez. Sürenin hesaplanmasına en son alınan hava değişimi ve istirahat süresi dahil edilir. Hava değişimi ve istirahat süresi üç ayı geçenlerin Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlardan barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, izinli sayılırlar. Sıhhî arızası devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
Uzman erbaş emeklileri ile harp malûllüğü, vazife malûllüğü veya adî malûllük aylığı bağlanarak Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlar, bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile harp ve vazife malûllüğünü gerektiren nedenlerden dolayı vefat edenlerin maaşa müstahak dul ve yetimleri, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 67 nci ve 70 inci maddeleri hükümlerinden aynen istifade ederler.
Uzman erbaşlardan;
a) Kendi kusurları olmaksızın idare tarafından sözleşmeleri yenilenmeyenler ile sözleşme süresi içinde vefat, bir yıl içerisinde Kanunda belirtilen süreden daha fazla hava değişimi süresini geçirme, bulunduğu kadronun kaldırılması, istihdam edildiği kadronun sağlık niteliğini kaybetme nedenleriyle sözleşmeleri sona erenler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet edilen süre kadar ve on yılı geçmemek üzere,
b) Sözleşme süresi sonunda kendi istekleriyle sözleşmeleri yenilenmeyenler ile istihdam edildiği kuvvetinin değiştirilmesi yahut sınıfının kaldırılması sebebiyle kendi istekleri üzerine sözleşmesi feshedilenler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ise Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet edilen sürenin yarısı kadar ve beş yılı geçmemek üzere,
(Değişik paragraf : 11/06/2008-5768 S.K./4.mad.) Muayene ve tedavi hizmetleri asker hastanelerinde, asker hastanelerinin bulunmadığı garnizonlarda ise garnizon komutanlıklarından sevk alınmak şartıyla kamu sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak verilmeye devam edilir. Bunların sağlık giderleri Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı doğanlar, bu hakları mevcut olduğu sürece bu Maddeye göre sağlanan sağlık hizmetlerinden ve asker hastanelerinden yararlanamazlar.
(Ek fıkra: 11/06/2008-5768 S.K./4.mad.) Görevde iken işledikleri ve 12 nci Maddenin dördüncü fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hususlar nedeniyle haklarında dava açılan ancak, yargılama sırasında sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle kendi istekleri ile ayrılan uzman erbaşlardan, yargılama sonucunda anılan bentlerde belirtilen şekillerde mahkûm olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, karar kesinleşme tarihinden itibaren asker hastanelerinden veya kamu sağlık kuruluşlarından ücretsiz yararlanmalarına son verilir.
(Değişik fıkra: 11/06/2008-5768 S.K./4.mad.) Sözleşmeleri sağlık nedeniyle sona erenlerden; sözleşmelerinin sona ermesine neden olan sıhhî arızalarının tedavisine devam edilenlere, sözleşme sona erme tarihinden başlamak şartıyla on iki ayı geçmemek üzere tedavi süresince, görevdeki emsallerinin almış oldukları net maaşların (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci Maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve yabancı dil tazminatı hariç) 2/3′ü her ay sağlık yardımı olarak kurumlarınca ödenir. Bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmaz. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Ancak, sözleşme sona erme tarihinden itibaren on iki ay içerisinde sözleşmenin sona ermesine neden olan sıhhî arızasından dolayı, 5434 sayılı Kanuna göre malûllük aylığına hak kazananlara, hak kazandıkları tarihten itibaren söz konusu yardım kesilir.
İZİN
Madde 11 – Her uzman erbaşın yılda yol hariç bir ay (30 gün) izin hakkı vardır. İzinler Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.
Uzman erbaşlara yıllık izinleri dışında, ayrıca 1111 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde belirtilen esaslara göre izin verilir. Verilen bu izinler yıllık izinden sayılmaz.
BAŞARI GÖSTEREMEYENLER VE CEZA ALANLAR
Madde 12 – (Değişik madde : 10/02/2004-5085 S.K./7.mad)
Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.
Görevde başarısız olanlarla, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan veya kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlar, yedekte er kaynağına alınırlar.
Görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hâlleri ve bunlara yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.
Ayrıca;
a) Almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanların,
b) Verilen ceza, tecil edilse veya para cezasına çevrilse dahi;
1) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olanların,
2) Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olanların,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olanların,
ç) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanların,
d) Disiplin mahkemeleri veya en az iki disiplin amirinden disiplin cezası aldığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde toplam otuz günden daha fazla hürriyeti bağlayıcı disiplin cezası alanların,
e) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenlerin,
f) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların,
Sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.
Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınmazlar.
KIYAFET VE ZATİ TABANCA
Madde 13 – Uzman erbaşların kıyafetleri, Kıyafet kararnamesinde gösterilir.
(Ek fıkra: 10/02/2004-5085 S.K./8.mad) Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.
ÇALIŞMA SAATLERİ VE İKAMET
Madde 14 – Uzman erbaşlardan isteyenler Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri saklı kalmak şartiyle, gece evlerine gidebilirler (Nöbetçi olanlar hariç). Gece kışlada veya gemide kalmayı kabul edenler yetkili amirin izni olmadan kışladan veya gemiden ayrılamazlar. Bunlar mümkün olduğu kadar erbaş ve erlerden ayrı olarak tahsis edilecek yerlerde yatırılırlar. Evlerine gidenler subay ve astsubay servislerinden istifade ederek mesai başlangıcında görevleri başında bulunurlar.
ASTSUBAYLIĞA GEÇİRİLME
Madde 15 – (Değişik madde: 28/05/2003 – 4861 S.K./13. md.)
Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu bentteki şartları sağlayan uzman erbaşlardan, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
1) Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,
2) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,
3) (Değişik altbent : 11/06/2008-5768 S.K./5.mad.) Başvuru tarihinde 4 üncü hizmet yılını tamamlamış, 8 inci hizmet yılını bitirmemiş olmak,
4) Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,
5) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,
6) Tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.
b) Bu bentteki şartları sağlayan uzman erbaşlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay meslek yüksek okullarında
verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
1) Astsubay meslek yüksek okullarının bağlı olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil
lise veya dengi okullardan mezun olmak,
2) Uzman erbaş olarak en az bir yıl hizmet etmek,
3) Sözleşme süresi içinde müracaatta bulunmak,
4) Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak,
5) Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavında başarılı olmak,
6) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulacak yönetmeliklerde belirtilen; ceza durumuna,
sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak.
Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre; astsubay nasbedilecekler, astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenim ve eğitimin süre ve şekilleri bakımından, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa tabi tutulurlar; astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulacakların temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitim süre ve şekilleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. Uzman erbaşlardan astsubay nasbedileceklerin astsubay meslek yüksek okullarında veya tabi tutulacakları temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitimlerinde, özlük hakları yönünden uzman erbaşlık statüleri devam eder, evli ve nişanlı olmama durumu ile öğrenime ara vermeme şartı aranmaz. Bunların astsubay meslek yüksek okullarında yatılı olarak öğrenim görmeleri ile ilgili hususlar yönetmelikte düzenlenir. Bunlara okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinde belirtilen öğrenci harçlıkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilikleri rütbe, derece ve kademelerine göre emsalleri gibi devam eder.
Astsubay meslek yüksek okullarında veya tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olamayanlar ile kendi isteği ile ayrılanlardan, istekli olan ve uzman erbaş olmak için gerekli olan şartları kaybetmemiş olanlar, bu Kanun hükümlerine göre uzman erbaş olarak hizmete devam ettirilirler.
(Değişik fıkra : 10/02/2004-5085 S.K./9.mad) Bu madde hükümlerine göre uzman erbaşlardan astsubaylığa geçirilenler, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tâbi olurlar. Bunların mecburi hizmet süresi, ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten itibaren onbeş yıldır. Bu personelin uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz.
ÖZLÜK HAKLARI
Madde 16 – (Değişik madde: 10/02/2004-5085 S.K./10.mad)
Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak Kanuna ekli Ek-1 sayılı aylık gösterge tablosu üzerinden aylık verilir. Uzman çavuşlar 10 uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar ise, 11 inci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar. Uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi edenlerin intibakları, bulundukları derece ve kademenin bir üst derecesinin aynı kademesine yapılır. Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silâhlı Kuvvetler hizmet tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanun esaslarına göre, tayın bedeli 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanun esaslarına göre ödenir. Uzman erbaşlardan uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirilenlere Silâhlı Kuvvetler hizmet tazminatına ilâve olarak, bu hizmetlerde görevlendirilen ve aynı uçuş, dalış ve atlayış hizmet süresinde bulunan astsubaylara 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun esaslarına göre hizmet yılları itibarıyla ödenen uçuş, dalış ve atlayış tazminatlarının % 30′u tutarında aylık uçuş, dalış ve atlayış tazminatı ayrıca ödenir. Uzman erbaşlar mevcut hükümler dahilinde, Millî Savunma Bakanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından da istifade ederler. Tutuklanan, firar veya izin tecavüzünde bulunan ve cezası infaz edilmekte olan uzman erbaşların aylık, ödenek ve tazminatları hakkında 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 14.7.1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç), beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilâve edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilir. Ancak, uzman erbaşlara ödenecek ikramiye, hiçbir suretle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları ikramiye ödenmesine esas net maaşlarının yirmi katını geçemez. İkramiyelerden; damga vergisi hariç, vergi kesilmez. Emeklilik hakkı kazanan uzman erbaşlara bu ikramiye ödenmez ve bunlar hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay ve Astsubaylar Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenlerin, çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların veya disiplinsizlik ve ahlâkî nedenlerle sonradan Silâhlı Kuvvetlerde kalması uygun görülmeyenlerin sözleşmeleri fesh edilir ve bunlara ikramiye ödenmez. Astsubay nasbedilenlere de ikramiye verilmez. Sağlık, vefat, istihdam edildiği kuvvet komutanlığı veya sınıfının değiştirilmesi yahut bulunduğu kadronun kaldırılması durumunda bir yılı tamamlamadan ayrılanlara, bir yıl içinde alması gereken ikramiye tutarı, oniki aya eşit olarak bölünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet eden miktarda ödeme yapılır.
(Değişik fıkra: 11/06/2008-5768 S.K./6.mad.) Asgari dört yıl fiili hizmetlerini, komando birliklerinde komando olarak veya kadro görev yeri sadece yüzer birliklerde bulunan sınıflarda tamamlamış olan uzman erbaşlar ile uzman erbaşların istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında uzman erbaşlar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, ihtisas sahibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilirler veya başka bir sınıfta istihdam edilebilirler. Bu durumda olan uzman erbaşların ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşleri alındıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından kuvvetleri değiştirilebilir. Bu fıkra uyarınca, atanan, kuvvet veya sınıf değişikliği işlemine tâbi tutulan uzman erbaşlar, sözleşmenin feshini isteyebilirler. Bu şekilde sözleşmenin feshini isteyen uzman erbaşların istekleri kabul edilir ve bunlara bu Kanun esaslarına göre tahakkuk edecek ikramiye ödenir.
Uzman erbaşlıktan ayrılanlardan kamu kurum ve kuruluşlarına memur veya sözleşmeli personel olarak atananlar ile iş kanunlarına tâbi olarak çalışanların emekli olmaları durumunda; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 20 nci maddesi uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi veya iş kanunlarına göre ödenecek kıdem tazminatının hesabında, bu maddeye göre ödenen ikramiyede esas alınan hizmet süreleri dikkate alınmaz.
(Ek fıkra: 11/06/2008-5768 S.K./6.mad.) Görevde iken işledikleri ve 12 nci Maddenin dördüncü fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hususlar nedeniyle haklarında dava açılan ancak, yargılama sırasında sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle kendi istekleri ile ayrılan uzman erbaşlara, yargılama sonuçlanıp kesinlik kazanıncaya kadar ikramiye ödemesi yapılmaz. Yargılama sonucunda beraat edenlere hak ettikleri ikramiye ödenir. Yargılama sonucunda anılan bentlerde belirtilen şekillerde mahkûm olanlara ise ikramiye ödemesi yapılmaz.
Vefat eden uzman erbaşların dul ve yetimlerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından aylık bağlanamaması durumunda, bu Kanun esaslarına göre hesaplanacak ikramiye kanunî mirasçılara aynen ödenir.
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Madde 17 – Uzman erbaşlar,5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen fiili hizmet süresi zammından yararlanırlar.
ATAMA, GEÇİCİ GÖREV VE HARCIRAH
Madde 18 – (Değişik madde: 10/02/2004-5085 S.K./11.mad)
Uzman erbaşlar, sözleşme süreleri içinde değişik bölge ve garnizonlara Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hizmet ihtiyacı esas alınmak suretiyle atanma ve yer değiştirme işlemlerine tâbi tutulurlar veya kurs dahil geçici görevle görevlendirilirler. Bu şekilde atanan veya geçici görevle görevlendirilenlere ve ayrıca terhislerinden sonra uzman erbaş olarak atananlarla kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin bitiminde ayrılanlara 6245 sayılı Kanun ve Bütçe Kanunu esaslarına göre harcırah verilir.
YÖNETMELİK
Madde 19 – Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe halleri ve bunlara yapılacak işlem şekli, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SON HÜKÜMLER
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 20 – 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun uzman çavuşlarla ilgili hükümleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek – 2 nci maddesinin uzman çavuşlarla ilgili hükümleri ile EkIX sayılı cetvelin uzman çavuşlar için aylık gösterge tablosu yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 21 – 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve diğer kanunlardaki uzman çavuş tabiri uzman erbaş olarak değiştirilmiştir.
EK VE GEÇİCİ MADDELER
Ek Madde 1- (Değişik madde: 10/02/2004-5085 S.K./13.mad)
Genelkurmay Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak, özel ihtisası gerektiren sınıf, branş ve ihtisaslarda ilköğretim okulu mezunlarından çok üstün başarı belgesi alanlar, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının kararları ile uzman erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde lise mezunu olma şartı aranmaz.
Geçici Madde – 6320 sayılı Kanuna göre uzman çavuş olarak istihdam edilenler bu Kanun hükümlerine tabi olurlar.
Geçici Madde 1 – (Ek madde: 28/05/2003 – 4861 S.K./14. md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman erbaş olarak en az bir yıl hizmet etmiş olan ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan uzman erbaşlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
a) Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek en az lise veya dengi okulları bitirmek,
b) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,
c) Başvuru tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak,
d) Yönetmelikte belirtilecek sınavlarda başarılı olmak,
e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,
f) Tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.
YÜRÜRLÜK
Madde 22 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 23 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
EK CETVEL
KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER
27/07/1993 TARİHLİ VE 489 SAYILI KHK NİN GEÇİCİ MADDESİ
Geçici Madde – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uzman erbaşlığa müracaat edenlerden, müracaat ettikleri tarihte terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olanların müracaatları kabul edilir ve işlemleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlatılır.
28/05/2003 TARİH VE 4861 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ
Geçici Madde 1 – 11/04/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa göre kurulacak astsubay meslek yüksek okullarının ilk mezunları astsubay nasıp edilinceye kadar geçecek süre içerisinde kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak astsubaylar, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerine göre temin edilebilir.
10/02/2004 TARİH VE 5085 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten önce, sözleşmesi sağlık nedeniyle feshedilip de, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre malûllük aylığına hak kazanamayan uzman erbaşlardan sözleşmenin feshine neden olan sıhhî arızalarının tedavisine halen devam edilenlere, bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren oniki ayı geçmemek üzere tedavi sürelerinin sonuna kadar görevdeki emsallerinin almış oldukları net maaşların (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) 2/3′ü, her ay sağlık yardımı olarak kurumlarınca ödenir. Bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmaz.
Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa ekli EK-IX sayılı cetvele göre aylık almakta olan uzman erbaşlar; hizmete giriş derece ve kademeleri esas alınarak, başarılı olarak hizmet ettikleri her yıl için bir kademe ve her üç yıl için de bir derece verilmek suretiyle bu Kanunla 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa eklenen EK-1 sayılı aylık gösterge tablosuna intibak ettirilirler. Uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi etmiş olanların intibaklarında, ayrıca 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun bu Kanunla değişik 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki intibak hükmü esas alınır. 22.9.1991 tarihli ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre bir üst dereceye yükseltilme uygulamasından istifade edenlerin bu hakları intibaklarında ayrıca dikkate alınır.
Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak intibaklarda geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.
Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte, mevcut sözleşmesi gereği istihdamına devam edilenlerden, kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanların alacakları ikramiyenin hesabında, sona erdirilen sözleşmenin başlangıç tarihindeki mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten sonra, sözleşmesi yenilenenlerin ikramiye hesabında ise, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun bu Kanunla değişik 16 ncı maddesindeki esaslar dikkate alınır.
Geçici Madde 4 – Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten önce 3269 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinden yararlandırılanların bu hakları saklıdır.
Geçici Madde 5 – Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihten önce vefat, bir yıl içerisinde Kanunda belirtilen süreden daha fazla hava değişimi süresini geçirme, bulunduğu kadronun kaldırılması, istihdam edildiği kadronun sağlık niteliğini kaybetme nedenleriyle Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilen uzman erbaşlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının veya sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetlerinden yararlanmamak kaydıyla, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet edilen süre kadar ve on yılı geçmemek üzere askerî hastahanelerde muayene ve tedavileri ücretsiz olarak yapılır. Bunlardan, sonradan kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetlerinden yararlanma durumuna girenler, bu hakları mevcut olduğu sürece bu maddeye göre askerî hastahanelerden yararlanamazlar.

SÖZLEŞMELİ ER’DE SON DURUM

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, sözleşmeli er modeline Çalışma ve Maliye Bakanları’nın bazı itirazlarının olduğunu, 10 gün içinde de düzeltmelerin yapılacağını söyledi.
SÖZLEŞMELİ ER'DE SON DURUM
Gönül, Vestel Savunma ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında uzun süren sözleşme müzakerelerinin ardından “Taktik İnsansız Hava Aracı Geliştirme Projesi Sözleşmesi”, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda düzenlenen törende imzalandı.
Bakan Gönül, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gönül, bir soru üzerine, Sözleşmeli Er Sistemi ile ilgili tasarının dün Bakanlar Kurulu’nda yeniden ele alındığını ifade ederek, “Çalışma Bakanımızın ve Maliye Bakanımızın bazı itirazları oldu. Çünkü yeni bir sistem geliyor. Biz de bu itirazları makul görerek, üzerinde çalışalım dedik. Sistem ne kadar çok tenkit edilirse, konuyu bilen insanlar tarafından bize o kadar faydalı olur. Zannediyorum bir hafta 10 gün içerisinde son şeklini vermiş olacağız” dedi.
SÖZLEŞMELİ ER MODELİNİN DETAYLARI
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül daha önce yaptığı açıklamada sözleşmei Er Tasarısının detaylarını açıklamıştı.
İşte Bakan Gönül’ün verdiği bilgilere göre sözleşmeli er modelinin ayrıntıları:
Sözleşmeli erlerin sayısı ilk etapta 50 bin olacak.
15 aylık normal askerliğini yapanlardan, isteyenler sözleşmeli erlik için başvurabilecek.
İköğretim mezunu olmak bu statü için yeterli.
Sözleşmeli erler, muharip sınıftan olacak. Bunlar terörle mücadele öncelikli olmak üzere ihtiyaç duyulan her yerde görev yapabilecek.
1500 LİRA MAAŞ
1500 lira civarında bir temel maaşları olacak. Ayrıca operasyon maaşlarına ek olarak operasyon tazminatı alacaklar. Operasyona çıktıklarında maaşlarına bir tazminat eklenecek. Böylece 2 bin lira civarına yükselebilecek. Ayrıca maaş enflasyona göre artacak.
Normal SSK’lı olacaklar. Sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar. Çalıştıkları süre emeklilik sürelerine sayılacak.
ASGARİ ÜÇ YIL
Sözleşme süresi asgari üç yıl olacak.
Süresi dolduğunda karşılıklı karar verilmesi halinde sözleşme yenilenecek.
AYRILIRKEN TAZMİNAT ÖDENECEK
Sözleşmeli erlerin baremle ve TSK kariyeriyle ilişkileri olmayacak, sözleşmenin sonlanmasıyla ayrılacak olan bu erlere belli bir tazminat ödenecek.
ER OLACAKLAR
Er elbisesi giyecekler. Kışlada yatacaklar. Karavandan yiyecekler. İzinli günleri dışında evlerine gitmeyecekler. Belki bazıları onbaşı olabilecek, ancak genel kariyerle ve askeri personel ödemeleriyle, baremle ilişkilendirilmeyecekler.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı

BİRLİĞİ : (il ve ilçede belirtilecektir) ADI SOYADI : BABA ADI : RÜTBESİ : T.C. KİMLİK NUMARASI : DUHULÜ : TERTİBİ : ASKERLİKTEKİ İHTİSASI : (Kod numarası ve unvan adı ile birlikte yazılacaktır)
NİTELİKLERHEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLARVERİLEN NOTLARIN ORT.
BAŞKANSB. ÜYEASTSB. ÜYE
DİSİPLİN VE AHLAKİ (TAM NOT 50)1. GENEL GÖRÜNÜŞ TAVIR VE HAREKETİ  
2. KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA DÜŞKÜN BULUNMAMASI  
3. HASİS MENFAATLERE DÜŞKÜN OLMAMASI  
4. DİSİPLİN KURALLARINA UYARLILIĞI VE İTAATİ  
5. GÜVENİLME VE SADAKATİ  
HİZMET VERİMİ (TAM NOT 50)6. ZEKASI VE MUHAKEME YETENEĞİ  
7. ÇALIŞKANLIĞI VE DAYANIKLILIĞI  
8. MESLEKİ BİLGİSİNİ VE ASKERİ İHTİSASINI GELİŞTİRME  
9. ASTLARINI ÖĞRETME VE YETİŞTİRME  
10. SORUMLULUĞUNU BENİMSEME, ÜSTLÜK VE LİDERLİK  
NOT TOPLAMI  
KANAAT  
HEYET PERSONELİNİNİMZASI
ADI SOYADI
RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI
GÖREVİ
DÜZENLEME TARİHİ
          

....................................................nın, Uzman.................................Adaylığa kabulü Uygundur/Uygun Değildir.
Yukarıda kimliği yazılı erbaş/er"in bakayası yoktur / …..... (gün) bakayası vardır.
O N A Y
(Uzman erbaş yönergesinde belirtilen amir tarafından)
Not. : Askerlik Hizmetini yapmakta olan er/erbaş için doldurulur.
NİTELİK BELGESİ DOLDURMA TALİMATI
1. Bu nitelik belgesi uzman erbaş olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.
2. Niteliklere heyet personelince ayrı ayrı 100 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Kanaat hanesine “uzman çavuş/uzman onbaşı olmaya layıktır/değildir” ibaresi yazılır. Heyet personelince, her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. Verilen notların ortalaması nitelik belgesi tam notun % 80 ve daha yukarısı olanlar onaylanır. Verilen notlar aynı kadro yerine birden fazla istekli olduğunda sıralamaya tesir ve seçimde etkili olur.
3. Bakaya ile ilgili hususlar erbaş/erin şahsi dosyasının incelenmesini müteakip düzenlenir.
4. Heyet başkanı, teşkil edilen heyetin en kıdemli subayıdır.
5. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili heyet personeli aşağıda belirtilen personeldir.
a. Müstakil taburlarda, müracaat eden personelin bağlı olduğu bölük komutanı ile tabur bağlısı diğer bir bölük komutanı ve isteklinin bölüğünün bir astsubayı (bulunmadığı takdirde ilişkili bir astsubay),
b. Alaylar ve eşidi birliklerde müracaat eden personelin bağlı olduğu tabur ve eşidi birlik komutanı, bölük komutanı ile isteklinin bölüğünün bir astsubayı (bulunmadığı takdirde ilişkili bir astsubay),
c. Askeri kurum amirliklerinde, kurum amiri tarafından belirlenecek istekli ve ilişkili iki subay ve astsubay,
ç. Kuvvet Komutanlığı ve ana ast komutanlıklar ile filo, boğaz, bölge, üs ve eşidi birliklerde, kurmay başkanlarınca veya kurmay başkanınca verilecek yetkiye göre kurum amirlerince belirlenecek istekli ve ilişkili iki subay ve bir astsubay,
6. Nitelik belgesinin onay makamı;
a. Alay ve eşidi müstakil tabur komutanlıkları (Gemi komutanları dahil) ile eşidi kurum amirliklerinde; tabur komutanı, alay komutanı eşidi kurum amiri),
b. Bu makamlardan daha üst birlik karargah ve kurumlarda; birlik komutanı, kurum amiri kurmay başkanı,
c. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na doğrudan bağlı birlik, karargah ve kurumlarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı’dır.

Uzman erbaş alımı için müracaat edilecek yerler

Uzman erbaş alımı için müracaat edilecek yerler
Adaylar belirtilen unvanlardan birine müracaat edebilecekler. İki ayrı unvana müracaat ettiği tespit edilen adayların değerlendirilmesi yapılmayacak.
Değerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri, sınav yerleri ve sınav tarihleri 4-27 Nisan 2011 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr. internet adresinde tebliğ edilecek.
Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar, 23-30 Mayıs 2011 tarihleri arasındawww.kkk.tsk.tr. internet adresinde duyurulacak.
Alınacak memur kadroları, sayıları ve görev yapacakları yerler şöyle:
“Ankara (uzman memur 2, mühendis 1),
Gaziantep (mütercim 1)
İstanbul (gardiyan 1)
Diyarbakır, İzmir, Tunceli (muhasebeci 3)
İzmir, Bolu, Kayseri (maaş mutemedi 3)
Ankara, Kırıkkale (veri hazırlama kontrol işletmeni 6)
Ankara, İzmir, Kocaeli, Malatya (mal/hesap sorumlusu 7)
Ağrı, Çanakkale/Gelibolu, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars/Sarıkamış, Kocaeli, Malatya, Sivas, Tekirdağ/Çorlu, Trabzon (zabıt katibi 22)
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya (sosyal hizmet uzmanı 5)
Denizli, Bursa, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Samsun, Isparta (psikolog 
1)
Ankara, Balıkesir, Diyarbakır (mühendis 6)
Ankara (istatistikçi 1)
Ankara (bilgisayar programcısı 2)
İzmir (teknisyen 1)
Kayseri (mühendis 1)
Ankara, Diyarbakır, Kırıkkale (tekniker 3)
İzmir, Kocaeli, Malatya (teknisyen 3)
Ankara, İzmir (tekniker 2)
Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çanakkale/Gelibolu, Elazığ, Erzurum, Erzurum/Horasan, İstanbul/Hadımköy, Tekirdağ/Çorlu, Trabzon (teknisyen 10)
Ankara (teknisyen 1)
Ankara, Çanakkale/Gelibolu, Diyarbakır, Erzincan, Malatya (teknisyen
11)
Ankara, Ankara/Polatlı, Balıkesir/Ayvalık, Bayburt, Isparta/Eğirdir, İstanbul, İzmir , Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Sakarya/Pamukova, Tekirdağ/Çorlu (aşçı 16)
İstanbul, Balıkesir (berber 4)
Adana, Elazığ, Erzincan, Erzurum, İstanbul, Malatya, Tekirdağ/Çorlu (garson 24)
İstanbul (resepsiyoncu 1)
Ankara. Balıkesir, Bursa, Elazığ, İzmir, Konya (kaloriferci 9)
Afyonkarahisar, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, Kırklareli/Lüleburgaz, Malatya (kuaför 7)
Ankara (teknisyen 1)
Bursa (mühendis 1)
Kırıkkale (kimyager 2)
Ankara (mühendis 1)”Hürriyet

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SİVİL MEMUR ALACAK

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SİVİL MEMUR ALACAK
Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için, Milli Savunma ve (MSB), Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, açıktan atama yoluyla memur alacak.Uygulamalı sınav ve mülakat, 27 Nisan ve 10 Mayıs 2011 tarihlerinde yapılacak.
Adaylarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ilgili maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip ve 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2010 KPSS) girmiş olmaları şartı aranacak.Ayrıca 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından istenen mesleklere göre taban puanlara eşit veya üzerinde puan almış olmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta. (Şehit, malul gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına aldığı puanın yüzde 10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınacak), Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03, ön lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, Ortaöğrenim mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puanları kullanılacak.

Uzman memur, mütercim, psikolog, biyolog, kimyager, bilgisayar programcısı ve mühendis unvanlarında başvuracak adaylar müracaatını 21 Mart, veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ), muhasebeci, mal/hesap sorumlusu, sosyal hizmet uzmanı ve istatistikçi unvanlarında başvuracak adaylar 22 Mart, tekniker ve teknisyen unvanlarında başvuracak adaylar 23 Mart, garson, resepsiyoncu, zabıt kâtibi ve gardiyan unvanlarında başvuracak adaylar 24 Mart, aşçı, berber, kuaför ve kaloriferci unvanlarında başvuracak adaylar ise 25 Mart 2011 tarihinde, Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına müracaat edecekler. Müracaatlar şahsen yapılacak. Posta veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Uzman erbaş alımı başvuru şartları

Sınava girecek adaylarda aranan şartlar şöyle:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
-En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
-Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve alımı yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere sahip olmak,
-Muvazzaflık hizmeti sırasında başvuruda bulunmak veya terhisinden itibaren 3 yıl içinde (28 Şubat 2008 tarihinden itibaren terhis olanlar) başvuruda bulunmak,
-Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak (28 Şubat 1986 ve sonraki tarihlerde doğanlar),
-Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,
-Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
-Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir -cürümden hükümlü bulunmamak,
-Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
-Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu ilgili maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,
-Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,
-Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için “komando uzman erbaş olur, paraşütle atlar”, diğer sınıflar için “sağlam, uzman erbaş olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,
-Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak, tüm sınavları geçen adaylar için güvenlik soruşturması uygun olmak.”
-Müracaat ve tercihlerin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgilerewww.kkk.tsk.tr. internet adresinden ulaşılabilecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman erbaş alımı 2011

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman erbaş alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, çeşitli sınıflardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere sınavla uzman erbaş alacak. Alımlar, en az lise ve dengi okul mezunu, halen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibariyle terhisinden 3 yıl geçmemiş ve başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından yapılacak.
Yazılı sınav, 24 Nisan 2011 tarihinde saat 11.00'de Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep,Ispartaİskenderunİstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (Girne) yapılacak.
Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testleri (FKYT) 16 Mayıs-23 Haziran 2011 tarihleri arasında Ankara'da Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında, mülakatları ise 17 Mayıs-24 Haziran 2011 tarihleri arasında Ankara'da Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezinde gerçekleştirilecek.
Ayrıca şoför adayları 17 Mayıs-23 Haziran 2011 tarihleri arasında Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında-İzmir'de veya Manisa Alaşehir'de Psikoteknik teste tabi tutulacak.
Adaylar başvurularını 10 Nisan 2011 tarihinde saat 17.00”ye kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden onlıne olarak yapacaklar.